آخرين مطالب

/پایان نامه/

یک درصد اشتباه مساوی با 8 درصد حذف سود اقتصادی علمي

یک درصد اشتباه مساوی با 8 درصد حذف سود اقتصادی

  بزرگنمايي:

سپاهان نیوز - یافته های یک تحقیق نشان می دهد ﻓﻘﻂ 1 درصد اﺷـﺘﺒﺎه در ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻗﯿﻤـﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮل در ﺣﺪود 8 درصد از ﺳﻮد ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ را ﺣﺬف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
به گزارش ایسنا_منطقه اصفهان، سجاد حمیدیا دانشجو کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی در پایان نامه خود به "بررسی تاثیر قیمت گذاری رقابتی محصول در تثبیت سهم بازار با به کارگیری اصول بازاریابی (مطالعه موردی: گروه انتخاب)" پرداخت.
مطابق این تحقیق ﺑﺎ آﻏﺎز ﻗـﺮن ﺑﯿﺴـﺖ و ﯾﮑـﻢ ﺳـﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺷﺪﯾﺪی را ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ. ﺷـﺪت اﯾـﻦ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺑـﻪ ﺣﺪی ﺑﻮده ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻧـﻮﯾﻨﯽ ﻣﻮاﺟـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻪ و ﻋـﺪم ﺗﻮﺟــﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﭼـﺎﻟﺶ ﻫــﺎ ﺑﻘـﺎ و ﻣﻮﻓﻘﯿــﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻗـﺮار داده اﺳﺖ.
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﯾـﻦ ﻣﺴـﺎﺋﻞ، ﺳـﺎزﻣﺎنﻫای ﺗﻮﻟﯿـﺪی از ﺳـﻮی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎرﻫﺎیﮔﺴـﺘﺮده ای ﺑـﺮای رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ اﻧﻌﻄـﺎف ﺑﯿﺸﺘﺮ، زﻣﺎن ﺗﺪارك ﮐﻮﺗـﺎه ﺗـﺮ و اراﺋـﮥ ﻣﺤﺼـﻮﻻت و ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در واﻗﻊ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
همچنین اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺮ ﭼـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ در ﭼﺮﺧـﻪ ﻃﺮاﺣـﯽ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑـﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﻨﺪ. ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﻋـﻼوه ﺑﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮدر ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑـﻪ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮی ﺗﺎﮐﯿﺪ کرده اند.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ را ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻮآوری، ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ داﻧﺴﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی دﺷﻮار در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری آﻧﻬﺎ است . ﻓﻘـﺪان ﻗﯿﻤـﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار و ﻋﺪم وﺟﻮد ﯾﮏ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻗﯿﻤﺖ، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ، ﻣﺤﺼـﻮﻻﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎزار اﻧﻄﺒﺎق ﻧﺪارد ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮازﯾﺮ ﮐﻨﻨـﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ، ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن ﺗﻤﺎﻣ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﯾـﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﯿﺰ ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﺒـﻮدن ﻧﺤـﻮه ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻫـﺮﮐـﺪام از ﻋﻮاﻣﻞ در ﻗﯿﻤﺖ است، ﻣﻨﺎﻓﻊ دو ﺳﻮﯾﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﻋﺚ اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻣﯽ شود ﺑه ﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺑﺎزار اﺳﺖ.
بﺮرﺳﯽﻫﺎی این پژوهش ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ 1 درصد اﺷـﺘﺒﺎه در ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻗﯿﻤـﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮل در ﺣﺪود 8 درصد از ﺳﻮد ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ را ﺣﺬف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه اﺳﺖ. ﯾﮏ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوش آﻫﺴﺘﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ درآﻣﺪ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺤﺼﻮل را در ﺑﺎزار ﺗﻨﺰل ﻣﯽ دﻫـﺪ و ﺑﺎ اﺳـﺘﻘﺮار ﻣﺤﺼـﻮل در ﺑﺎزار اﻓـﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤـﺖ آن دﺷـﻮار و ﯾـﺎ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
علاوه بر این آﻣﺎرﻫــﺎ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽ دﻫــﺪ ﮐــﻪ 90-80 درصد از ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﻧﺎﺷـﯽ از ﻗﯿﻤـﺖ ﮔـﺬاری ﺑﺴـﯿﺎر ﭘـﺎﯾﯿﻦ است. بر این اساس، ‌قیمت‌گذاری‌ به طور ساده‌ یعنی‌ تعیین‌ قیمت‌ برای‌ کالا یا خدمت‌. قیمت‌گذاری‌ فعالیتی‌ است‌ که‌ باید تکرار شود و فرآیندی‌ مداوم‌ و پیوسته‌ است. این‌ تداوم‌ ناشی‌ از تغییرات‌ محیطی‌ و نبود‌ ثبات‌ در شرایط‌ بازار است‌ که‌ لزوم‌ تکرار این فرایند را توجیه می‌کند.
به گزارش ایسنا؛ این پایان نامه با راهنمایی جمشید تقسیمی در دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد دفاع شد.
1445953973591_telisna3.jpg
انتهای پیام
نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

خطر در کمین سلامت با مصرف بی‌رویه پتاسبم سوربات

آلودگی به هلیکو باکتر پیلوری با تراکم مواد معدنی استخوان در ارتباط است

داروی جلوگیری از آسیب های مغزی ناشی از اشعه کیهانی کشف شد

تاثیرگفتمان مصرف آب در میان دانش آموزان

جلوگیری از پوکی استخوان با طب پزشکی گیاهی

اصفهان دارای 16 روز هوای پاک بود

500 متخصص پارک‌های فناوری دنیا به اصفهان سفر می کنند

کاهش بیماری های قلبی عروقی با مصرف روزانه یک تخم مرغ

کتاب انگلیسی دانشجویان علوم سیاسی از دیدگاه اساتید و دانشجویان

حضور 500 متخصص حوزه پارک‌های فناوری دنیا در ایران

نتایج انتخابات شورای صنفی دانشگاه اصفهان دوم خرداد اعلام می‌شود

اختلال در تنظیمات بدن سبب افسردگی می شود

بررسی مجازات های تبعی و تکمیلی در فقه اسلامی

بدافزار «تلگراب» در 2 نسخه منتشر شده است

2 شکارچی غیرمجاز پرنده درنایین دستگیر شدند

تجربه اصفهان به پارک های علمی اندونزی منتقل شد

بی توجهی به معولان در قوانین حمایتی

"شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران" در اصفهان می‌شود

ارتباط فاکتورهای ارتجاعی با عملکرد اجتماعی بیماران اعصاب و روان

رگبار باران برخی معابر شهری کاشان را مسدود کرد

50 روستای اردستان به اینترنت دسترسی دارند

رییس دانشگاه علمی کاربردی: آموزش مهارتی نسخه شفابخش نظام کار است

تولید نانوحامل‌هایی با گیاه شاهی برای انتقال ویتامین A

مهمترین اخبار زیست محیطی اصفهان در 10 روز گذشته

آنچه که درباره مریخ کوپتر 2 کیلویی باید بدانید

ایران؛ میزبان سی‌وپنجمین کنفرانس بین‌المللی پارک‌ها و مراکز رشد

اندیشه‌های ساسان، نسخه‌ای برای بخش خصوصی است

ساسان هیچ‌گاه معلمی را به عنوان شغل ندید

بقا و مرگ سلول های تخمدان با دریافت سیگنال های متضاد

محیط دایره های بشقاب ساسانی را محاسبه کنید

35 مقاله در کنفرانس پارک های علمی اصفهان ارائه می شود

کنفرانس ابزارهای مدیریت آب و خاک در اصفهان برگزار می شود

تفاهم نامه توسعه کسب ‌وکارفضا پایه در اصفهان منعقد شد

در نظریه زمینه‌ای غوطه‌ور شوید

دستگاه لایه‌نشانی پیشرفته ایرانی در راه چین

برگزاری کارگاه آموزشی انرژی صفر در دانشگاه اصفهان

رییس دانشگاه: کاستی‌ها و موانعی بوده اما به موفقیت‌های بی‌بدیلی رسیدیم

نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری در دانشگاه صنعتی افتتاح شد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری: نباید فضاهای مسموم در بین جوانان گسترش پیدا کند

صادرات شرکت های دانش بنیان بیش از 13 میلیون دلار بوده است

پارک فناوری ابوریحان اصفهان افتتاح شد

تصفیه‌ پساب رنگی با ضایعات صنایع تولید فرش

سه محصول دانش بنیان در اصفهان رونمایی شد

افتتاح دومین پارک شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با حضور وزیر علوم

ارتباط با مراکز علمی پژوهشی دنیا در برنامه کار وزارت علوم

برگزاری آیین بزرگداشت چهلمین سال تأسیس دانشگاه صنعتی اصفهان

فعالیت پژوهشی دانشگاه اصفهان برای حل معضلات زیستی است

قومیت‌گرایی چقدر بر نزاع دسته جمعی تاثیرگذار است؟

دانشگاه کاشان میزبان کنفرانس بین المللی نقش هنر و معماری در ارتباطات علمی ایران و جهان عرب

گنج‌هایی صورتی رنگ