آخرين مطالب

/پایان نامه/

یک درصد اشتباه مساوی با 8 درصد حذف سود اقتصادی علمي

یک درصد اشتباه مساوی با 8 درصد حذف سود اقتصادی

  بزرگنمايي:

سپاهان نیوز - یافته های یک تحقیق نشان می دهد ﻓﻘﻂ 1 درصد اﺷـﺘﺒﺎه در ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻗﯿﻤـﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮل در ﺣﺪود 8 درصد از ﺳﻮد ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ را ﺣﺬف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
به گزارش ایسنا_منطقه اصفهان، سجاد حمیدیا دانشجو کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی در پایان نامه خود به "بررسی تاثیر قیمت گذاری رقابتی محصول در تثبیت سهم بازار با به کارگیری اصول بازاریابی (مطالعه موردی: گروه انتخاب)" پرداخت.
مطابق این تحقیق ﺑﺎ آﻏﺎز ﻗـﺮن ﺑﯿﺴـﺖ و ﯾﮑـﻢ ﺳـﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺷﺪﯾﺪی را ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ. ﺷـﺪت اﯾـﻦ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺑـﻪ ﺣﺪی ﺑﻮده ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻧـﻮﯾﻨﯽ ﻣﻮاﺟـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻪ و ﻋـﺪم ﺗﻮﺟــﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﭼـﺎﻟﺶ ﻫــﺎ ﺑﻘـﺎ و ﻣﻮﻓﻘﯿــﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻗـﺮار داده اﺳﺖ.
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﯾـﻦ ﻣﺴـﺎﺋﻞ، ﺳـﺎزﻣﺎنﻫای ﺗﻮﻟﯿـﺪی از ﺳـﻮی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎرﻫﺎیﮔﺴـﺘﺮده ای ﺑـﺮای رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ اﻧﻌﻄـﺎف ﺑﯿﺸﺘﺮ، زﻣﺎن ﺗﺪارك ﮐﻮﺗـﺎه ﺗـﺮ و اراﺋـﮥ ﻣﺤﺼـﻮﻻت و ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در واﻗﻊ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
همچنین اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺮ ﭼـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ در ﭼﺮﺧـﻪ ﻃﺮاﺣـﯽ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑـﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﻨﺪ. ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﻋـﻼوه ﺑﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮدر ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑـﻪ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮی ﺗﺎﮐﯿﺪ کرده اند.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ را ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻮآوری، ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ داﻧﺴﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی دﺷﻮار در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری آﻧﻬﺎ است . ﻓﻘـﺪان ﻗﯿﻤـﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار و ﻋﺪم وﺟﻮد ﯾﮏ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻗﯿﻤﺖ، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ، ﻣﺤﺼـﻮﻻﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎزار اﻧﻄﺒﺎق ﻧﺪارد ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮازﯾﺮ ﮐﻨﻨـﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ، ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن ﺗﻤﺎﻣ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﯾـﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﯿﺰ ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﺒـﻮدن ﻧﺤـﻮه ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻫـﺮﮐـﺪام از ﻋﻮاﻣﻞ در ﻗﯿﻤﺖ است، ﻣﻨﺎﻓﻊ دو ﺳﻮﯾﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﻋﺚ اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻣﯽ شود ﺑه ﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺑﺎزار اﺳﺖ.
بﺮرﺳﯽﻫﺎی این پژوهش ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ 1 درصد اﺷـﺘﺒﺎه در ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻗﯿﻤـﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮل در ﺣﺪود 8 درصد از ﺳﻮد ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ را ﺣﺬف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه اﺳﺖ. ﯾﮏ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوش آﻫﺴﺘﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ درآﻣﺪ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺤﺼﻮل را در ﺑﺎزار ﺗﻨﺰل ﻣﯽ دﻫـﺪ و ﺑﺎ اﺳـﺘﻘﺮار ﻣﺤﺼـﻮل در ﺑﺎزار اﻓـﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤـﺖ آن دﺷـﻮار و ﯾـﺎ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
علاوه بر این آﻣﺎرﻫــﺎ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽ دﻫــﺪ ﮐــﻪ 90-80 درصد از ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﻧﺎﺷـﯽ از ﻗﯿﻤـﺖ ﮔـﺬاری ﺑﺴـﯿﺎر ﭘـﺎﯾﯿﻦ است. بر این اساس، ‌قیمت‌گذاری‌ به طور ساده‌ یعنی‌ تعیین‌ قیمت‌ برای‌ کالا یا خدمت‌. قیمت‌گذاری‌ فعالیتی‌ است‌ که‌ باید تکرار شود و فرآیندی‌ مداوم‌ و پیوسته‌ است. این‌ تداوم‌ ناشی‌ از تغییرات‌ محیطی‌ و نبود‌ ثبات‌ در شرایط‌ بازار است‌ که‌ لزوم‌ تکرار این فرایند را توجیه می‌کند.
به گزارش ایسنا؛ این پایان نامه با راهنمایی جمشید تقسیمی در دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد دفاع شد.
1445953973591_telisna3.jpg
انتهای پیام
نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

ساختمان شاخص پژوه در دانشگاه اصفهان باید تخلیه شود

دو مرکز جدید آموزشی در سال جاری راه اندازی می شود

« سمور سنگی » در پارک ملی قمیشلو دیده شد

دستگاهی برای بهینه‌سازی کود دهی به درختان شهری

سه نفر به جرم شکار غیرمجاز در کاشان دستگیر شدند

«مریم میرزاخانی» بازهم ایران را جهانی کرد

«ایستادن به پای پژوهش»؛ جهادِ بزرگِ جهاد دانشگاهی در دهه اخیر است

بررسی جامعه‌پذیری سیاسی دانشجویان

فناوران اصفهان برای احیای تالاب انزلی طرح ارائه کردند

داده‌های سازمان از طریق شماره نمابر قابل سرقت است

تاثیر بهداشت روانی بر عملکرد شغلی معلمان

خبرنگاران استان اصفهان پایش سلامت شدند

آسیب پذیری جدید در واتس اپ کشف شد

نامه "کلانتری" به "نوبخت" برای حمایت مالی از طرح محققان کشور جهت احیای تالاب انزلی

اصفهان میزبان سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک های علم و فناوری

برگزاری اولین دوره مسابقات رباتیک دانش‌آموزی در نطنز

یک شکارچی متخلف در کاشان دستگیر شد

هیچ بودجه دولتی به دانشگاه علمی کاربردی اختصاص نمی‌یابد

شرکت در انتخابات متضمن سرنوشت و امنیت ملی

قابلیت جدید اینستاگرام در بخش دایرکت

تاثیرات آلودگی هوا بر دستگاه تنفسی

فیلترینگ تلگرام به دستور رییس جمهور تکذیب شد

خطرناک‌ترین نقطه تهران هنگام زلزله کجاست؟

واکنش وزیر ارتباطات به قطع دائمی تلگرام و اینستاگرام

واکنش جهرمی به مشکلات ایجاد شده برای کسب و کارهای اینترنتی

شرط ایران برای تلگرام جهت ادامه فعالیت

قطع ارتباط گوشی های رجیستر نشده از امروز

انتشار یک ویروس خطرناک به بهانه دور زدن فیلترینگ

شرط رفع فیلترینگ تلگرام

باکیفیت و بی‌کیفیت‌ترین خودروهای تولید داخل

اخطار دادستانی بابت رفع‌ فیلتر غیرقانونی اینستاگرام

تلگرام رفع فیلتر شد

علت رفع فیلتر تلگرام انتقال سرور تلگرام به ایران است؟

آمارسازی برای توجیه رفع فیلتر غیرقانونی تلگرام و اینستاگرام

رفع مشکل باروری ابرها به کمک سپاه

قفل اپ‌استور بدون گذرواژه باز شد!

لینک سرویس تماس صوتی و تصویری تلگرام آلوده است؟

تلگرام ایکس آمد

تلگرام ایکس چیست؟ و چه فرقی با تلگرام دارد؟

تلگرام X را بر روی گوشی خود نصب نکنید!

خدانگهداری «پیک نوروزی» با نظام آموزشی کشور

ماجرای تلگرام ویروسی چه بود؟

آیا وزیر ارتباطات به رئیس جمهور شدن می اندیشد؟

پاسخ هاوکینگ به 4 سوال پر ابهام و همیشگی بشر

سقوط 58 میلیارد دلاری ارزش سهام فیس‌بوک و قطع همکاری موزیلا

خروج اپلیکیشن اینستاگرام از ساعت‌های هوشمند اپل تایید شد

پیام رسان سروش هم قربانی تحریم های آمریکا شد

حذف اپلیکیشن‌های روسی از اپل

بطحایی: آموزش زبان روسی منوط به آموزش زبان فارسی است

انتقاد نماینده مجلس پیرامون آموزش زبان روسی در مدارس