آخرین اخبار

/پایان نامه/

یک درصد اشتباه مساوی با 8 درصد حذف سود اقتصادی علمي

یک درصد اشتباه مساوی با 8 درصد حذف سود اقتصادی

  بزرگنمايي:

سپاهان نیوز - یافته های یک تحقیق نشان می دهد ﻓﻘﻂ 1 درصد اﺷـﺘﺒﺎه در ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻗﯿﻤـﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮل در ﺣﺪود 8 درصد از ﺳﻮد ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ را ﺣﺬف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
به گزارش ایسنا_منطقه اصفهان، سجاد حمیدیا دانشجو کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی در پایان نامه خود به "بررسی تاثیر قیمت گذاری رقابتی محصول در تثبیت سهم بازار با به کارگیری اصول بازاریابی (مطالعه موردی: گروه انتخاب)" پرداخت.
مطابق این تحقیق ﺑﺎ آﻏﺎز ﻗـﺮن ﺑﯿﺴـﺖ و ﯾﮑـﻢ ﺳـﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺷﺪﯾﺪی را ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ. ﺷـﺪت اﯾـﻦ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺑـﻪ ﺣﺪی ﺑﻮده ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻧـﻮﯾﻨﯽ ﻣﻮاﺟـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻪ و ﻋـﺪم ﺗﻮﺟــﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﭼـﺎﻟﺶ ﻫــﺎ ﺑﻘـﺎ و ﻣﻮﻓﻘﯿــﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻗـﺮار داده اﺳﺖ.
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﯾـﻦ ﻣﺴـﺎﺋﻞ، ﺳـﺎزﻣﺎنﻫای ﺗﻮﻟﯿـﺪی از ﺳـﻮی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎرﻫﺎیﮔﺴـﺘﺮده ای ﺑـﺮای رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ اﻧﻌﻄـﺎف ﺑﯿﺸﺘﺮ، زﻣﺎن ﺗﺪارك ﮐﻮﺗـﺎه ﺗـﺮ و اراﺋـﮥ ﻣﺤﺼـﻮﻻت و ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در واﻗﻊ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
همچنین اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺮ ﭼـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ در ﭼﺮﺧـﻪ ﻃﺮاﺣـﯽ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑـﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﻨﺪ. ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﻋـﻼوه ﺑﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮدر ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑـﻪ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮی ﺗﺎﮐﯿﺪ کرده اند.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ را ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻮآوری، ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ داﻧﺴﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی دﺷﻮار در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری آﻧﻬﺎ است . ﻓﻘـﺪان ﻗﯿﻤـﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار و ﻋﺪم وﺟﻮد ﯾﮏ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻗﯿﻤﺖ، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ، ﻣﺤﺼـﻮﻻﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎزار اﻧﻄﺒﺎق ﻧﺪارد ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮازﯾﺮ ﮐﻨﻨـﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ، ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن ﺗﻤﺎﻣ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﯾـﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﯿﺰ ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﺒـﻮدن ﻧﺤـﻮه ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻫـﺮﮐـﺪام از ﻋﻮاﻣﻞ در ﻗﯿﻤﺖ است، ﻣﻨﺎﻓﻊ دو ﺳﻮﯾﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﻋﺚ اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻣﯽ شود ﺑه ﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺑﺎزار اﺳﺖ.
بﺮرﺳﯽﻫﺎی این پژوهش ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ 1 درصد اﺷـﺘﺒﺎه در ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻗﯿﻤـﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮل در ﺣﺪود 8 درصد از ﺳﻮد ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ را ﺣﺬف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه اﺳﺖ. ﯾﮏ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوش آﻫﺴﺘﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ درآﻣﺪ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺤﺼﻮل را در ﺑﺎزار ﺗﻨﺰل ﻣﯽ دﻫـﺪ و ﺑﺎ اﺳـﺘﻘﺮار ﻣﺤﺼـﻮل در ﺑﺎزار اﻓـﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤـﺖ آن دﺷـﻮار و ﯾـﺎ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
علاوه بر این آﻣﺎرﻫــﺎ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽ دﻫــﺪ ﮐــﻪ 90-80 درصد از ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﻧﺎﺷـﯽ از ﻗﯿﻤـﺖ ﮔـﺬاری ﺑﺴـﯿﺎر ﭘـﺎﯾﯿﻦ است. بر این اساس، ‌قیمت‌گذاری‌ به طور ساده‌ یعنی‌ تعیین‌ قیمت‌ برای‌ کالا یا خدمت‌. قیمت‌گذاری‌ فعالیتی‌ است‌ که‌ باید تکرار شود و فرآیندی‌ مداوم‌ و پیوسته‌ است. این‌ تداوم‌ ناشی‌ از تغییرات‌ محیطی‌ و نبود‌ ثبات‌ در شرایط‌ بازار است‌ که‌ لزوم‌ تکرار این فرایند را توجیه می‌کند.
به گزارش ایسنا؛ این پایان نامه با راهنمایی جمشید تقسیمی در دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد دفاع شد.
1445953973591_telisna3.jpg
انتهای پیام
نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

رقابت 13 هزار و 600 داوطلب آزمون دکتری 97 در اصفهان

آموزش در استان اصفهان باید در حوزه صنعت باشد

بازارکار رشته های نظری اشباع شده است

اغلب مقاله های کنفرانس بازی های رایانه ای اصفهان درباره روان شناسی است

چرا آلودگی هوای اصفهان از تهران بیشتر است؟

محققان اصفهان به دانش فنی تولید پانسمان بیوپلیمری دست یافتند

برخی از بیماری های صرع با مسائل روان شناختی و روحی مرتبط است

سامانه خدمات رایانش ابری در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان راه اندازی شد

همایش ملی ایده های نو در کشاورزی به میزبانی اصفهان برگزار می شود

سوانح رانندگی وجراحت های جنگی از علل عمده ابتلا به بیماری صرع در ایران است

قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری باید اجرایی شود

دبیر علمی چهاردهمین کنگره بین المللی صرع: 70 درصد بیماران مبتلا به صرع با دارو درمان می شوند

اعمال مقررات زیست محیطی؛ زمینه ساز تحولات بسیار ارزشمندی درصنایع استان شده است

مصرف داروهای ضد صرع در دوران بارداری ممنوع نیست

اخبار محیط زیست شهرستان های اصفهان

آمارهای پزشکی نباید رسانه ای شود

ششمین همایش طلای سبز در اصفهان برگزار می شود

عبور سیارک از نزدیکی زمین در 15 بهمن

ایرانی ها نیم ساعت برای مشاهده ماه گرفتگی 11 بهمن فرصت دارند

87 مقاله در کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای اصفهان ارائه می شود

چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی به دی سال 97 موکول شد

نشست تخصصی معماری هتل ها در اصفهان برگزار می شود

چه سرنوشتی در انتظار ویجرهاست؟

بازی های رایانه ای را باید به ثروت ملی تبدیل کرد

3 تن علوفه نذر وحوش عباس آباد نایین شد

عمل`جراحی ناوبری` برای خارج کردن جسم خارجی از گردن بیمار در اصفهان انجام شد

بازی های رایانه ای خشن باعث کاهش رفتارهای نوع دوستانه می شود

چهارمین ماراتون بازی‌ سازی رایانه ای در دانشگاه اصفهان آغاز شد

كاهش اختلالات درون سازی كودكان با مداخلات ذهن آگاهی

استبداد شاهی علیه آزادی قلم و بیان

آخرین مهلت ثبت‌نام در بخش‌های مسابقه‌ای جشنواره ملی شیخ بهایی

برگزاری وبینار تخصصی در دانشگاه اصفهان

پزشکان داروهای داخلی تجویز کنند

افزایش صادرات غیر نفتی با هدایت صنعت دارو

در تولید دارو به خودکفایی رسیدیم

معرفی هویت فرهنگی زمینه ساز موفقیت در اقتصاد است

تولید انبوه کیت تشخیص سرطان/امکان تبدیل RNA به DNA در کشور

برگزاری مسابقات ملی دفاع 3 دقیقه‌ای پایان‌نامه دانشجویی در اصفهان

برگزاری چهارمین ماراتون بازی‌ سازی در دانشگاه اصفهان

87 مقاله در کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای اصفهان ارائه می شود

فعالیت های علمی کشور مرزهای سیاسی و جغرافیایی نمی شناسد

همكاری های علمی با كره جنوبی توسعه می یابد

نوعی باکتری هوازی در کمین بیماران دچار نقص ایمنی

افزایش همکاری علمی دانشگاه ایران و کره جنوبی

بار سنگین ریسک فاکتورهای سکته بر کشورهای در حال توسعه

اثربخشی داروهای مختلف بر حمله های حاد میگرن

نبود واکسن آبله مرغان در کشور علت شیوع آن است

ایرانی ها نیم ساعت برای مشاهده ماه گرفتگی 11 بهمن فرصت دارند

کنترل ویروس HIV با کمک ژن درمانی

عبور سیارک از نزدیکی زمین در 15 بهمن