پایگاه خبری تحلیلی پیام سپاهان

آخرين مطالب

/پایان نامه/

یک درصد اشتباه مساوی با 8 درصد حذف سود اقتصادی علمي

یک درصد اشتباه مساوی با 8 درصد حذف سود اقتصادی

  بزرگنمايي:

سپاهان نیوز - یافته های یک تحقیق نشان می دهد ﻓﻘﻂ 1 درصد اﺷـﺘﺒﺎه در ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻗﯿﻤـﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮل در ﺣﺪود 8 درصد از ﺳﻮد ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ را ﺣﺬف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
به گزارش ایسنا_منطقه اصفهان، سجاد حمیدیا دانشجو کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی در پایان نامه خود به "بررسی تاثیر قیمت گذاری رقابتی محصول در تثبیت سهم بازار با به کارگیری اصول بازاریابی (مطالعه موردی: گروه انتخاب)" پرداخت.
مطابق این تحقیق ﺑﺎ آﻏﺎز ﻗـﺮن ﺑﯿﺴـﺖ و ﯾﮑـﻢ ﺳـﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺷﺪﯾﺪی را ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ. ﺷـﺪت اﯾـﻦ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺑـﻪ ﺣﺪی ﺑﻮده ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻧـﻮﯾﻨﯽ ﻣﻮاﺟـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻪ و ﻋـﺪم ﺗﻮﺟــﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﭼـﺎﻟﺶ ﻫــﺎ ﺑﻘـﺎ و ﻣﻮﻓﻘﯿــﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻗـﺮار داده اﺳﺖ.
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﯾـﻦ ﻣﺴـﺎﺋﻞ، ﺳـﺎزﻣﺎنﻫای ﺗﻮﻟﯿـﺪی از ﺳـﻮی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎرﻫﺎیﮔﺴـﺘﺮده ای ﺑـﺮای رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ اﻧﻌﻄـﺎف ﺑﯿﺸﺘﺮ، زﻣﺎن ﺗﺪارك ﮐﻮﺗـﺎه ﺗـﺮ و اراﺋـﮥ ﻣﺤﺼـﻮﻻت و ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در واﻗﻊ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
همچنین اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺮ ﭼـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ در ﭼﺮﺧـﻪ ﻃﺮاﺣـﯽ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑـﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﻨﺪ. ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﻋـﻼوه ﺑﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮدر ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑـﻪ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮی ﺗﺎﮐﯿﺪ کرده اند.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ را ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻮآوری، ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ داﻧﺴﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی دﺷﻮار در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری آﻧﻬﺎ است . ﻓﻘـﺪان ﻗﯿﻤـﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار و ﻋﺪم وﺟﻮد ﯾﮏ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻗﯿﻤﺖ، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ، ﻣﺤﺼـﻮﻻﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎزار اﻧﻄﺒﺎق ﻧﺪارد ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮازﯾﺮ ﮐﻨﻨـﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ، ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن ﺗﻤﺎﻣ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﯾـﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﯿﺰ ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﺒـﻮدن ﻧﺤـﻮه ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻫـﺮﮐـﺪام از ﻋﻮاﻣﻞ در ﻗﯿﻤﺖ است، ﻣﻨﺎﻓﻊ دو ﺳﻮﯾﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﻋﺚ اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻣﯽ شود ﺑه ﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺑﺎزار اﺳﺖ.
بﺮرﺳﯽﻫﺎی این پژوهش ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ 1 درصد اﺷـﺘﺒﺎه در ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻗﯿﻤـﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮل در ﺣﺪود 8 درصد از ﺳﻮد ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ را ﺣﺬف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه اﺳﺖ. ﯾﮏ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوش آﻫﺴﺘﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ درآﻣﺪ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺤﺼﻮل را در ﺑﺎزار ﺗﻨﺰل ﻣﯽ دﻫـﺪ و ﺑﺎ اﺳـﺘﻘﺮار ﻣﺤﺼـﻮل در ﺑﺎزار اﻓـﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤـﺖ آن دﺷـﻮار و ﯾـﺎ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
علاوه بر این آﻣﺎرﻫــﺎ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽ دﻫــﺪ ﮐــﻪ 90-80 درصد از ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﻧﺎﺷـﯽ از ﻗﯿﻤـﺖ ﮔـﺬاری ﺑﺴـﯿﺎر ﭘـﺎﯾﯿﻦ است. بر این اساس، ‌قیمت‌گذاری‌ به طور ساده‌ یعنی‌ تعیین‌ قیمت‌ برای‌ کالا یا خدمت‌. قیمت‌گذاری‌ فعالیتی‌ است‌ که‌ باید تکرار شود و فرآیندی‌ مداوم‌ و پیوسته‌ است. این‌ تداوم‌ ناشی‌ از تغییرات‌ محیطی‌ و نبود‌ ثبات‌ در شرایط‌ بازار است‌ که‌ لزوم‌ تکرار این فرایند را توجیه می‌کند.
به گزارش ایسنا؛ این پایان نامه با راهنمایی جمشید تقسیمی در دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد دفاع شد.
1445953973591_telisna3.jpg
انتهای پیام
نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

برگزاری کلینیک صنعت در حاشیه کنگره آب و فاضلاب

راه برون رفت از تحریم در گروه همکاری دانشگاه با صنعت

فعالیت‌های تحقیقاتی دانشگاه برای حل مشکلات کشور آغاز شده است

نقش کلیدی انجمن‌های علمی دانشگاه در رفع چالش‌های جامعه

ارائه روش نوین در بهبود جریان مصرف برق

گوشی جدید نوکیا با دوربین پنجگانه در راه است/ عرضه وان پلاس با رنگ بنفش

بوئین میاندشت زیستگاه امن سیاه گوش در استان اصفهان است

کاهش سوزش سردل به کمک عصاره پوست پرتقال

راه اندازی اتاق همکاری علمی ایران در سایر کشورها ضروری است

ابقای رییس جهاددانشگاهی واحد اصفهان

تبادلات علمی در دوستی پایدار بین ایران و کره تاثیر زیادی دارد

بررسی حقوق مصرف کننده در قانون مدنی ایران

کاهش ضایعات کشاورزی به کمک دستگاه جدید

هوشمندسازی همه خدمات امدادی در کلان شهرها اجتناب ناپذیر است

جشنواره ملی حرکت فرصتی برای آشنایی با ایده های جدید است

15 مرکز صنعتی در جشنواره ملی حرکت شرکت می کنند

سومین دوره "مسابقات ملی سرعت پهپادها" در اصفهان برگزار می‌شود

برگزاری مسابقات علمی زمینه ساز اعتماد جامعه به دانشگاه است

دانشگاه‌های اصفهان در میان برترین‌های جهان از نگاه یو.اس.نیوز

معرفی گوشی انعطاف‌پذیر سامسونگ/پرچمدار جدید وان‌پلاس از راه رسید

برنامه‌ریزی درسی پنهان و تربیت بهتر دانش‌آموزان

چهار دانشگاه اصفهان در جمع دانشگاه های برتر دنیا قرار گرفتند

نخستین آیفون مجهز به 5G تا دو سال دیگر

محققان کاشانی موفق به تولید بنزین با فناوری نانو شدند

دانشمندان یک گام به درمان "آندومتریوز" نزدیک شدند

مهلت ثبت نام در جشنواره ملی حرکت 20 آبان است

تولید فناوری ایرانی در صنعت شبکه‌های ارتباطی

ارتباط سالم در خانواده و راهکار مقابله با کودک آزاری

193 طرح به مرحله داوری جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی رسید

یک کارآفرین نباید از تنهایی شکست بترسد/ راه‌اندازی استارت آپ زمان و تعهد می‌خواهد

میزگرد 'واکاوی بحران خاموش ریزگرد' در ایرنا کاشان برگزار شد

ساخت کرم آرایشی بهداشتی زالو توسط محققان دانشگاه کاشان

پیاز معجزه سلامتی برای ورزشکاران

خشکسالی حفاظت از ذخایر ژنتیکی استان اصفهان را تهدید می کند

تاثیر گوشی‌های حفاظتی در کاهش صدا

ثبت نام جشنواره ملی حرکت روز چهارشنبه آغاز می شود

برگزاری همایش ملی سه عالم بزرگ دوران ایلخانی در دانشگاه کاشان

نخستین گوشی گیمینگ با 10 گیگابایت رم در راه است

یک قلاده کاراکال در پناهگاه عباس آباد نائین تلف شد

طرح توسعه اقتصادی روستایی مراحل پایانی خود را طی می‌کند

افزایش حملات قلبی در هوای سرد و ابری

دانشگاه صنعتی اصفهان در جایگاه نخست مسابقات متالوگرافی ایران

تشریح 3 مشکل عمده خانه‌های ریاضیات/آمادگی این مراکز برای تعامل با صنعت

کنفرانس بازی های رایانه ای در کاشان برگزار می شود

رویدادهای نجومی آبان‌ماه/ رصد زحل و بارش شهابی

اسلامی شدن دانشگاه باید توسط مدیران دانشگاه پیگیری شود

ارائه 50 مقاله علمی در کنفرانس بین المللی گل محمدی دانشگاه کاشان

تولید نانو پوشش های آب گریز و خود تمیز شونده توسط محققان دانشگاه آزاد خمینی شهر

عرضه داروی چربی‌سوز و عضله‌ساز از سوی محققان کشور

لزوم هدایت دانش‌آموختگان علوم پزشکی به حکیم پروری