پایگاه خبری تحلیلی پیام سپاهان

آخرين مطالب

/پایان نامه/

یک درصد اشتباه مساوی با 8 درصد حذف سود اقتصادی علمي

یک درصد اشتباه مساوی با 8 درصد حذف سود اقتصادی

  بزرگنمايي:

سپاهان نیوز - یافته های یک تحقیق نشان می دهد ﻓﻘﻂ 1 درصد اﺷـﺘﺒﺎه در ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻗﯿﻤـﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮل در ﺣﺪود 8 درصد از ﺳﻮد ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ را ﺣﺬف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
به گزارش ایسنا_منطقه اصفهان، سجاد حمیدیا دانشجو کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی در پایان نامه خود به "بررسی تاثیر قیمت گذاری رقابتی محصول در تثبیت سهم بازار با به کارگیری اصول بازاریابی (مطالعه موردی: گروه انتخاب)" پرداخت.
مطابق این تحقیق ﺑﺎ آﻏﺎز ﻗـﺮن ﺑﯿﺴـﺖ و ﯾﮑـﻢ ﺳـﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺷﺪﯾﺪی را ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ. ﺷـﺪت اﯾـﻦ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺑـﻪ ﺣﺪی ﺑﻮده ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻧـﻮﯾﻨﯽ ﻣﻮاﺟـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻪ و ﻋـﺪم ﺗﻮﺟــﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﭼـﺎﻟﺶ ﻫــﺎ ﺑﻘـﺎ و ﻣﻮﻓﻘﯿــﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻗـﺮار داده اﺳﺖ.
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﯾـﻦ ﻣﺴـﺎﺋﻞ، ﺳـﺎزﻣﺎنﻫای ﺗﻮﻟﯿـﺪی از ﺳـﻮی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎرﻫﺎیﮔﺴـﺘﺮده ای ﺑـﺮای رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ اﻧﻌﻄـﺎف ﺑﯿﺸﺘﺮ، زﻣﺎن ﺗﺪارك ﮐﻮﺗـﺎه ﺗـﺮ و اراﺋـﮥ ﻣﺤﺼـﻮﻻت و ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در واﻗﻊ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
همچنین اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺮ ﭼـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ در ﭼﺮﺧـﻪ ﻃﺮاﺣـﯽ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑـﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﻨﺪ. ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﻋـﻼوه ﺑﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮدر ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑـﻪ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮی ﺗﺎﮐﯿﺪ کرده اند.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ را ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻮآوری، ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ داﻧﺴﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی دﺷﻮار در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری آﻧﻬﺎ است . ﻓﻘـﺪان ﻗﯿﻤـﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار و ﻋﺪم وﺟﻮد ﯾﮏ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻗﯿﻤﺖ، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ، ﻣﺤﺼـﻮﻻﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎزار اﻧﻄﺒﺎق ﻧﺪارد ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮازﯾﺮ ﮐﻨﻨـﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ، ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن ﺗﻤﺎﻣ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﯾـﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﯿﺰ ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﺒـﻮدن ﻧﺤـﻮه ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻫـﺮﮐـﺪام از ﻋﻮاﻣﻞ در ﻗﯿﻤﺖ است، ﻣﻨﺎﻓﻊ دو ﺳﻮﯾﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﻋﺚ اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻣﯽ شود ﺑه ﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺑﺎزار اﺳﺖ.
بﺮرﺳﯽﻫﺎی این پژوهش ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ 1 درصد اﺷـﺘﺒﺎه در ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻗﯿﻤـﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮل در ﺣﺪود 8 درصد از ﺳﻮد ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ را ﺣﺬف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه اﺳﺖ. ﯾﮏ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوش آﻫﺴﺘﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ درآﻣﺪ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺤﺼﻮل را در ﺑﺎزار ﺗﻨﺰل ﻣﯽ دﻫـﺪ و ﺑﺎ اﺳـﺘﻘﺮار ﻣﺤﺼـﻮل در ﺑﺎزار اﻓـﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤـﺖ آن دﺷـﻮار و ﯾـﺎ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
علاوه بر این آﻣﺎرﻫــﺎ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽ دﻫــﺪ ﮐــﻪ 90-80 درصد از ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﻧﺎﺷـﯽ از ﻗﯿﻤـﺖ ﮔـﺬاری ﺑﺴـﯿﺎر ﭘـﺎﯾﯿﻦ است. بر این اساس، ‌قیمت‌گذاری‌ به طور ساده‌ یعنی‌ تعیین‌ قیمت‌ برای‌ کالا یا خدمت‌. قیمت‌گذاری‌ فعالیتی‌ است‌ که‌ باید تکرار شود و فرآیندی‌ مداوم‌ و پیوسته‌ است. این‌ تداوم‌ ناشی‌ از تغییرات‌ محیطی‌ و نبود‌ ثبات‌ در شرایط‌ بازار است‌ که‌ لزوم‌ تکرار این فرایند را توجیه می‌کند.
به گزارش ایسنا؛ این پایان نامه با راهنمایی جمشید تقسیمی در دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد دفاع شد.
1445953973591_telisna3.jpg
انتهای پیام

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

تولید کلینکر و سیمان زیست سازگار در اصفهان

ساخت دستگاه لایه‌نشانی فوق سخت برای افزایش مقاومت قطعات صنعتی

کاهش داوطلبان کنکور دکتری 98 در اصفهان

کاهش داوطلبان کنکور دکتری 98 در اصفهان

کسب رتبه برتر همکاری‌های بین‌المللی توسط شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

حفاظت از محیط زیست با کمک سامانه نمک‌زدایی خودجوش

احیا دایمی زاینده رود با برنامه ریزی و تدبیر میسر است

گسترش همکاری پژوهشی دانشگاه‌های ژاپن با دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

هیچ چیز به نفسه آن چیزی نیست که هست

اصفهانی ها امسال 45 روز هوای پاک استشمام کردند

لزوم توجه به علم‌محوری در سبک زندگی دانشجویی

امید به کشف داروی آلزایمر شدت گرفت

اصفهان با ژاپن درباره سرطان معده تحقیقات مشترک انجام می دهد

افزایش امنیت طلافروشی‌ها با کمک دستگاه "مه‌ساز امنیتی"

ارائه 89 مقاله به کنفرانس بازی‌های رایانه‌ای کاشان

تکامل جهان از نگاه داروین

تشخیص سریع تومور مغزی با کمک روش‌های الگوریتمی

میزگرد' ضرورت تغییر حافظه محوری در نظام آموزشی' برگزار شد

رکورد گرمایش زمین شکسته شد

"مداخله ترکیبی" یک استراتژی برای کاهش رفتارهای کلیشه‌ای در کودکان اوتیسم

آگاهی عمومی ازنقش مشاوره ژنتیک درسلامتی جامعه ضرورت دارد

بخش سلامت و بهداشت در انقلاب اسلامی توسعه چشمگیر داشت

معاونت علمی رییس جمهوری از زیست فناوری رویان اصفهان حمایت می کند

محققان اصفهانی موفق به تولید 5 نوع بذر هیربید گلخانه‌ای شدند

بازدید از طرح‌های دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان

لزوم حمایت بخش خصوصی برای رشد شرکت‌های دانش بنیان

توسعه اقتصاد دانش بنیان با هزینه دولت امکان پذیر نیست

سواد عمومی جوانان پس از انقلاب 80 درصد افزایش داشت

تقویت روحیه کارآفرینی دانشجویان با رویداد "از ایده تا اجرا"

دانشگاه صنعتی اصفهان 430 طرح مشترک با کشورهای مختلف اجرا کرد

آنالیز آزمایش ادرار با گوشی هوشمند!

بی توجهی به استعدادهای داخلی موجب خروج مغزها می شود

رفع بحران بیکاری در زرین شهر با فعالیت جهاد دانشگاهی

ارتباط صنعت و دانشگاه عامل پیشرفت کشورهای توسعه یافته

1.4 درصد تولید علم رشته مهندسی برق دنیا در ایران است

نمایش قدرت زنان در حل کارآفرینانه مسائل

دولت الکترونیک راهکار تحول محیط زیست است

راه‌اندازی پسادکتری در دانشگاه صنعتی اصفهان/فرصت مطالعاتی تابستانه به 53 نفر افزایش یافت

حریم خصوصی زوجین احترام به زندگی زناشویی

"شهر ایلخانی نوش‌آباد" زیر چرخ خودروها

تبدیل مراکز آموزشی به تولید خلاقیت ضروری است

شیوه نامه مدرسه محوری امسال ابلاغ می شود

ششمین دوره مسابقات ملی فتح پرچم برگزار می‌شود

افزایش سرانه مطالعه سنین 2 تا 15 سال با کتابخانه تعاملی

قرن 19 میلادی اوج تاثیر تعاملات ایران و گرجستان

توسعه دانشگاه ها در همه ابعاد مهمترین دستاوردهای انقلاب است

کاهش جرایم زیست محیطی، در گرو آموزش و اجرای قانون

ایران در درمان نازایی همگام با کشورهای پیشرفته است

یکصد دانشجوی هنر اصفهان با طرح های پژوهشی وارد بازار کار شدند

آیا ورزش راه پیشگیری از افسردگی است؟